WHITEFOREST    BASTIGLIA

(Whiteforest Valona x Whiteforest Toronto)

nato 10/05/17